Σχέδιο χορηγιών για τη ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην προσπάθεια στήριξης των Κυπριακών επιχειρήσεων για ψηφιακή μετάβαση ανακοίνωσε στις 27/09/2022 το Σχέδιο χορηγιών για τη ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της χορηγίας είναι:

  • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τη σύσταση της ΕΕ, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι όσες απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν μικρότερο των €50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή €43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού (ενεργητικό).

Επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός, νοουμένου ότι απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικό off the shelf, που παράγεται για τη μαζική αγορά ή εξειδικευμένα λογισμικά, προγράμματα & υπηρεσίες πληροφορικής, δικτύωσης και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης όπως ψηφιακή προώθηση.

Στη Socialway έχουμε την εμπειρία και εξειδίκευση να προσφέρουμε

  1. Σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδας / ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop)
  2. Hosting
  3. Ψηφιακή προώθηση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, LinkedIn και TikTok
  4. Google Ads
  5. SEO
  6. Δημιουργία περιεχομένου (content) όπως product/Lifestyle photography, corporate/commercial video productions.

* Στην περίπτωση μίσθωσης υπηρεσίας, μπορεί να επιχορηγηθεί για μέχρι και 3 χρόνια.

Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο επιχορήγησης.

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.
Το ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μιας πρότασης ανέρχεται στις €100.000.
Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000.
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Τα τρία κύρια κριτήρια αξιολόγησης είναι η πληρότητα και ποιότητα της πρότασης καθώς Εξετάζεται κατά πόσο περιέχει τεκμηριωμένη ανάλυση του αντικειμένου, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, η ωριμότητα της πρότασης και η βιωσιμότητα του έργου.

Για να ενταχθεί μια πρόταση στο Σχέδιο Χορηγιών θα πρέπει να εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια.

Στη Socialway έχουμε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους που μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση και υποβολή της πρότασης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον οδηγό σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων από εδώ:

Περισσότερες πληροφορίες από την σελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.